เข้าสู่ระบบ Sign in สมัครสมาชิก register rss twitter facebook
Sansarn
igo
Advanced Search
คุยกับ i-Go
โดย: bee | Facebook twitter
ไอเดียกรีน ชวนน้อง

ไอเดียกรีน ชวนน้อง "รักษ์ธรรมชาติ" free

วันที่: 09 ก.ค. 53 ถึง 31 ก.ค. 53 - ปิดรับผลงาน 
20 ส.ค. 53 - ประกาศผล  

หมวดหมู่: สัตว์/ต้นไม้

เว็บไซต์: http://www.ideaonpaper.com

คำหลัก (Tag): tag ประกวดวาดรูป

 กระดาษไอเดีย กรีนร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดกิจกรรมเสริมสร้างความคิดเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้แก่เด็กและเยาวชน ชวนน้องๆ ระดับอนุบาล ประถม และมัธยม ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดภาพวาดระบายสีภายใต้แนวคิด “รักษ์โลก…รักษ์สิ่งมีชีวิตในชุมชนของเรา” ชิงทุนการศึกษารวมมูลค่ากว่า 250,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ อย่ารอช้ารีบส่งผลงานก่อน 31 กรกฏาคม 2553 นี้นะคะ

บริษัท เอสซีจี เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) ธุรกิจกระดาษ เครือซิเมนต์ไทย  ผู้ผลิตกระดาษถ่ายเอกสารไอเดีย กรีน ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดกิจกรรมเสริมสร้างความคิดเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้แก่เด็กและเยาวชนไทยผ่านทางภาพวาดระบายสีเชิงสร้างสรรค์ในหัวขัอ “รักษ์โลก…รักษ์สิ่งมีชีวิตในชุมชนของเรา” พร้อมอธิบายแนวคิดของภาพเพื่อร่วมกันรณรงค์การสร้างจิตสำนึกรักและดูแลเอาใจใส่ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

ประเภทของรางวัล

รางวัลแบ่งเป็น 3 รางวัลสำหรับแต่ละระดับ ได้แก่ ระดับอนุบาล ระดับประถมศึกษาตอนต้น ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

 

รางวัลชนะเลิศ  
ผู้ชนะเลิศจะได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณและทุนการศึกษามูลค่า 15,000 บาท
โรงเรียนจะได้รับอุปกรณ์เพื่อการศึกษามูลค่า 5,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง
รองชนะเลิศอันดับหนึ่งจะได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณและทุนการศึกษามูลค่า  10,000 บาท
โรงเรียนจะได้รับอุปกรณ์เพื่อการศึกษามูลค่า 5,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง
รองชนะเลิศอันดับสองจะได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณและทุนการศึกษามูลค่า  7,000 บาท
โรงเรียนจะได้รับอุปกรณ์เพื่อการศึกษามูลค่า 5,000 บาท

 

ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการประกวด

การประกวดวาดภาพระบายสี แบ่งเป็น 5 ระดับ
- ระดับอนุบาล (ชั้นอนุบาล 1-3)
- ระดับประถมศึกษาตอนต้น (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3)
- ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6)
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3)
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6)

 

การส่งผลงาน

ขั้นตอนที่ 1        วาดภาพภายใต้หัวข้อ “รักษ์โลก…รักษ์สิ่งมีชีวิตในชุมชนของเรา” ลงบนกระดาษวาดเขียนขนาด A3 พร้อมเขียนคำบรรยายไม่เกินครึ่งหน้ากระดาษ A4

ขั้นตอนที่ 2        นำภาพที่วาดเสร็จแล้วไปรับการลงลายมือชื่อรับรองผลงานว่าเป็นของผู้ส่งเข้าประกวดจริงโดยผู้อำนวยการโรงเรียนหรืออาจารย์ที่ปรึกษา

ขั้นตอนที่ 3        ส่งผลงานภาพวาด (ไม่พับภาพ) ทางไปรษณีย์มาที่โครงการ “ไอเดีย กรีน ชวนน้องรักษ์ธรรมชาติ” ตู้ปณ. 70 ปณศ. บางซื่อ กทม. 10800

 

กติกาการประกวด

1. ภาพวาดแสดงแนวคิดภายใต้หัวข้อ “รักษ์โลก…รักษ์สิ่งมีชีวิตในชุมชนของเรา” โดยภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องสื่อถึงความงดงาม ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตต่างๆ ในชุมชนของตน ( เช่น หมู่บ้าน จังหวัด ภูมิภาค) และความมุ่งมั่นตั้งใจปกป้องดูแลสิ่งมีชีวิตเหล่านั้น ไม่ว่าจะเป็นการอนุรักษ์ต้นไม้ มหาสมุทรและสัตว์ การบูรณะฟื้นฟูปะการัง หรือวิธีอื่นๆ

2.  ผู้วาดสามารถใช้เทคนิคในการวาดภาพและใช้สีได้อย่างอิสระ เช่น สีน้ำ สีเทียน ดินสอสี สีโปสเตอร์ ฯลฯ โดยวาดลงบนกระดาษวาดเขียนขนาด A3 (29.7×42 ซม.)

3.  ผู้ส่งภาพเข้าประกวดต้องส่งภาพพร้อมคำบรรยายเกี่ยวกับความหมายของภาพและแนวคิดในการปกป้องสิ่งมีชีวิตในชุมชน ความยาวไม่เกินครึ่งหน้ากระดาษขนาด A4 และระบุชื่อ–นามสกุล, ระดับการศึกษา, ชื่อโรงเรียน, ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนหรืออาจารย์ที่ปรึกษาลงลายมือชื่อรับรองผลงานว่าเป็นของผู้ส่งเข้าประกวดจริงกำกับไว้ด้านหลังของภาพ

4. คณะกรรมการจะไม่พิจารณาผลงานที่ส่งมาภายหลังวันที่ 31 กรกฎาคม 2553 (โดยถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)

5.   ผู้ส่งภาพเข้าประกวดต้องวาดภาพด้วยตนเอง ไม่เป็นผลงานที่ลอกเลียนแบบ และไม่เคยส่งประกวดที่อื่นหรือได้รับรางวัลมาก่อน

6.  ผู้สนใจสามารถส่งภาพเข้าประกวดได้มากกว่า 1 ชิ้น โดยมีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุดจากการพิจารณาของคณะกรรมการเพียงรางวัลเดียวเท่านั้น

7.  การตัดสินของคณะกรรมการถือว่าเป็นที่สุด ผู้ใดจะอุทธรณ์มิได้ คณะกรรมการอาจงดการให้รางวัลใดรางวัลหนึ่งได้ หากไม่มีผลงานที่สมควรได้รับรางวัลนั้น

8. ลิขสิทธิ์ผลงานทุกชิ้นที่ส่งเข้าประกวดถือเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทเอสซีจี เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)

 

ปิดรับผลงาน 31 กรกฎาคม 2553

ประกาศผลการตัดสิน 20 สิงหาคม 2553 ทาง www.ideaonpaper.com

 

เกณฑ์การตัดสิน

1. ความหมายของภาพตรงตามหัวข้อ

2. ความคิดสร้างสรรค์

3. ความประณีตสวยงาม

4. การจัดองค์ประกอบของภาพ

5. แนวคิดเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

www.ideaonpaper.com หรือ Call Center 0 2586 1000

หมายเหตุ         

- ทางบริษัทฯ จะคัดเลือกภาพวาดที่เหมาะสม เพื่อใช้เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ในโอกาสต่างๆ ต่อไป

- ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

 

 

 

 
กรุณาตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล จากผู้จัดงานก่อนอีกครั้ง

แสดงความคิดเห็น 

 
banner
Thnic
DotArai
 เงิน ด่วน ||| new balance